Activities

Downloads & Reports

Reports

ACTIVE LABOUR MARKET MEASURES: Are they effective tools for addressing Kosovo’s skills and employment challenges?

Publikuar | 18.12.2019

MASAT AKTIVE TË TREGUT TË PUNËS: A janë vegla efektive për adresimin e sfidave të punësimit dhe aftësimit të fuqisë punëtore në Kosovë?

Publikuar | 18.12.2019

MASAT AKTIVE TË TREGUT TË PUNËS (MATP) TË OFRUARA NGA OFRUESIT PUBLIKË NË KOSOVË

Publikuar | 18.12.2019

Publicly Provided Active Labor Market Measures (ALMMs) in Kosovo

Publikuar | 18.12.2019

Javno Pružene Aktivne Mere Tržišta Rada Na Kosovu

Publikuar | 18.12.2019

Izveštaj Osnovne Studije – Vocational Education and Training in Kosovo

Publikuar | 11.07.2019

Baseline Survey – Vocational Education and Training in Kosovo

Publikuar | 11.07.2019

Raporti i studimit bazë – Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Kosovë

Publikuar | 11.07.2019

Exporting Vocational Education Services – A Road Map for Kosovo

Publikuar | 01.07.2019

In-Company Training BMO Work package linked to the Field of Action 2: Improvement of vocational education and training quality

Publikuar | 17.05.2018

View More

For a better experience on our website, please update your browser.