Activities

Aplikimi për Dizajnim të stemës (logos)

  • Ju lutem ngarkoni skicen e Logos/Stemes te cilen deshironi ta dizajnoni
  • Ju lutem ngarkoni portfolion e juaj.
  • Njoftim i rëndësishëm: Sipas Ligjit të Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 03 / L - 172, të dhënat tuaja personale janë konfidenciale dhe të shfrytëzuara vetëm në kuadër të GIZ dhe në asnjë rast nuk publikohen në mënyrë të hapur në asnjë palë të interesuar apo palë të tretë pa autorizimin tuaj. Këto të dhëna do të përdoren vetëm për raportet e brendshme nga projekti i GIZ, Youth Employment & Skills (YES). Nëse keni ndonjë pyetje apo ankesë, mund të kontaktoni çdo kohë: yesapplications@giz.de

For a better experience on our website, please update your browser.