Activities

GARA PËR VIDEO ONLINE

 

Hyrje

Për shkak të pandemisë Covid-19, mësimdhënësit në mbarë botën u detyruan të modifikonin metodologjinë e tyre të mësimdhënies të përshtatshme për mësim online. Në këtë drejtim, Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Kosovë (MASH) ka lëshuar vendime për shkollat, për të vazhduar mësimin përmes formave alternative, siç është e-mësimi dhe mësimi në distancë.

GIZ ne emer te Qeverise Gjermane mbështet vazhdimisht mësimdhënësit e shkollave të arsimit dhe aftësmit profesional (AAP-së) në përmirësimin e metodologjisë së mësimdhënies online, zhvillimin e shkathtësive digjitale, dhe marrjen e njohurive rreth përdorimit të platformave dhe veglave teknologjike në mënyrë që mësimdhënia të jetë më e organizuar dhe cilësore. Deri më tani, GIZ ne bashkepunim me MASH ka trajnuar qindra mësimdhënës të AAP në avancimin e aftësive të tyre digjitale të mësimdhënies.

Brenda kornizës së digjitalizimit të arsimit dhe aftësimit profesional dhe përmirësimit të mësimit në distancë, shpall “GARË PËR VIDEO ONLINE”

Qëllimi

Qëllimi kryesor i kësaj gare është promovimi i praktikave më të mira të përdorimit të mjeteve dhe platformave në online gjatë zbatimit të mësimit në distancë në shkollat e AAP. Përmes kësaj ngjarje, ne synojmë të rrisim konkurrencën e pjesëmarrësve për zhvillimin e videove që përcjellin mesazhe të qarta të përdorimit të pavarur të mjeteve digjitale gjatë procesit të mësimdhënies online dhe mësimit në distancë.

Udhëzimet

Kriteret e pranimit

Kriteret e përzgjedhjes

Informacion tjetër i rëndësishëm

 

Çmimi/shpërblimi

Çmimi i pare: Video fituese do të shpërblehet me abonim vjetor per platform te komunikimit online+ abonim në platformen Mentimeter + tablet

Çmimi i dytë: Video fituese do të shpërblehet me abonim 6 mujor per platform te komunikimit online+ abonim në platformen Mentimeter + kufje cilësore

Çmimi i tretë: Video fituese do të shpërblehet me abonim 3 mujor per platform te komunikimit online + abonim në platformen Mentimeter

 

 

For a better experience on our website, please update your browser.